މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ ރުއްތަކުން ހޮވައިގެން ގެންނަ ކާށި ވިއްކާ އަގު ބަދަލުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ރުއްތަކުން ހޮވައިގެން ގެންނަ ކާށި ވިއްކާ އަގު 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 އިން ފެށިގެން ތިރީގައި

މިދަންނަވާ އަގަށް ބަދަލު ކުރުމަށް މި ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

  • ހޮވައިގެން ގެންނަ ކާއްޓެއް 2.00ރ ( ދެ ރުފިޔާ) 

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

31 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ