ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްލާމް ޓީޗަރ A2 ފޯމް

މިސްކޫލުން 02  އޮގަސްޓް 2023 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ނަންބަރު:  (IUL)GS-29/2023/20  ޢިއުލާނުން އިސްލާމް ޓީޗަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.

 

މި A2 ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ  [email protected]   ނުވަތަ 7983072 ފޯނާއި ގުޅުއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ.

 

31  އޮގަސްޓް 2023

31 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ