މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅުތަކުގެ ލިސްޓް

ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅުތަކުގެ ލިސްޓް

 

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)88-PS/88/2022/65 (17 މޭ 2023) އިޢުލާނާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-114 (ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ 05 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަޝްރޫޢެއްގެ މުޤާބިލުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި ފަޅުތަކުގެ ލިސްޓް އިސްލާހުކޮށް، އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

#

އަތޮޅު

ރަށް/ފަޅު/ބިން

ކޯޑިނޭޓްސް

1

ށ

ކުޑަޅައިމެންދޫ

6°0'53.822"N 73°17'42.486"E

2

ށ

ފުށިފަރު

6°23'44.351"N 72°55'33.022"E

3

ށ

ބަނޑައިދިއްދޫ

5°41'6.091"N 73°15'27.431"E

4

ނ

ކުންނަމަލެއި

5°57'10.684"N 73°8'0.600"E

5

ނ

ދެކެނަންފަރު

5°55'12.315"N 73°9'26.000"E

6

ނ

ދިގުފަރު (ފަޅު)

5° 55' 12.239"N 73° 8' 11.716"E

7

ނ

ކުންނަމަލެއި

73°8'0.600"E5°57'10.684"N

8

ރ

ކުކުޅުދުއްފަރު

5°28'24.003"N 72°50'38.250"E

9

ރ

ފެންފުށި

72°54'8.222"E 5°22'56.790" N

10

ރ

ދޮރަގަލި

72°59'51.348"E 5°29'38.721"N

11

ޅ

މެއްޔަފުށި

5°26'30.634"N 73°36'27.785"E

12

ކ

ފަޅު - 1

4'01'33.2"N 73°25'30.3"E

13

ކ

ފަޅު - 2

4'33'44.380"N 73°27'0.289"E

14

ކ

ފަޅު - 3

4'2'32"N 73°25'10"E

15

ވ

ދިއްގަރު ފަޅުން (400 ހެކްޓަރ)

3°23'40.272"N 73°39'52.677"E

16

ފ

އަދަންގައު

3°8'19.293"N 73°0'29.869"E

17

ދ

މާދެލި

2°53'3.001"N 72°50'15.080"E

18

ތ

ކުރަނދުވަރު

2°32'21.456"N 73°10'33.770"E

19

ތ

މާގުޅި

2°32'18.117"N 73°10'46.438"E

20

ތ

ކާއްޑޫ

2°16'54.659"N 73°15'15.619"E

21

ތ

ދިއްފުށި

2°30'53.217"N 73°13'56.723"E

22

ތ

ކަޅުފަހަލަފުށި

2°24'32.977"N 73°21'27.900"E

23

ތ

ގާލީ (ކޯޑިނޭޓްސްi2°32'56.550"N 73°9'25.496"E ގައިވާ ރަށާއި އެކު)

2°32'47.681"N 73°9'7.032"E

24

ލ

ފޮނަގާދޫ

2°6'55.065"N 73°32'32.916"E

25

ގއ

ފުލަނގި

0°41'2.597"N 73°12'7.265"E

26

ގދ

މާރެހާ

0°17'26.341"N 73°2'46.040"E

27

ގދ

ކޮޑެގަލާ

0°22'4.830"N 73°23'29.691"E

 

14 ޞަފަރު 1445

 

30 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ