ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މި އިދާރާގެ (IUL)383/383/2023/88 ނަންބަރު އިޢުލާންގައި ވާ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.

                  މިޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، 2023 އޮގަސްޓް 27 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

                     މިހެންވެމިކަން ޢާއްމުކޮށްއެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

21 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ