މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

            މި މިއިދާރާގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ: (IUL) 366/2023/22 އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކުރީމެވެ.

            އަދި މި ޝީޓާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 21 އޮގަސްޓް 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

17 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ