ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ކުރަންހުރި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 24 ފެބުރުވަރީ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 14:00 އަށް ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 01 މާރިޗު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 14:00އަށް، ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި، ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

19 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ