ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ 2 ޝީޓް އެކައުންޓިންގ ޓީޗަރ (ވޭޖް)

މި ސްކޫލު ގެ ނަންބަރު (IUL)/GS-90-A/PRIV/2023/7 އިޢުލާނުގައިވާ އެކައުންޓިންގ ޓީޗަރ (ވޭޖް) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތު ޝީޓް (އޭ2 ޝީޓް) އާންމުކުރަމެވެ.    

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުމަކާއިގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށް ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6520555 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ

13 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ