އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

(IUL)38-AC/38/2023/358 ​:ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 110 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2008 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، 2023 ސެޕްޓެންބަރު 9 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކެންޑިޑޭޓުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ކުރިމަތިލާ ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓާއި ކެންޑިޑޭޓުގެ ނައިބު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު

ނިޝާން

ލިޔެކިޔުން ފޮނުވާނެ ރަސްމީ އެޑްރެސް

1

އަމިއްލަގޮތުން

ކެންޑިޑޭޓު: ޢުމަރު ނަޞީރު،

 ހ. ދޮންޖޭމުގެ، މާލެ

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނައިބު: އަޙްމަދު ސަލީމް، ހ. މާރޒް، މާލެ

މުޙައްމަދު ޙަސަންމަނިކު، އުއްމީދު، ތ. ތިމަރަފުށި

 

މ. ފާރޮށިގެ، މާލެ

2

އަމިއްލަގޮތުން

ކެންޑިޑޭޓު: އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޒަމީލް، މއ. މާވެޔޮ ވިލާ، މާލެ

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނައިބު: މަރްޔަމް ޢަލީމް،

ގ. ދާސްތާން، މާލެ

އަޙްމަދު މަހްރާން ޒަމީލް،

މއ. މާވެޔޮ ވިލާ، މާލެ

 

މއ. މާވެޔޮ ވިލާ، މާލެ

 

3

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

ކެންޑިޑޭޓު: އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް (އިބޫ)،

ނޫރާނީއާގެ، ޅ. ހިންނަވަރު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނައިބު: މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނިޔާޒް، ސ. ހިތަދޫ

މުޙައްމަދު ނާޝިޒު،

ހ. މޮހޮރީވިލާ، މާލެ

 

ޝައިންޓްރީ ބިލްޑިންގ، މާލެ

 

4

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް

ކެންޑިޑޭޓު: ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު،

މ. ދިމްޔާތު، މާލެ

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނައިބު: ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް (ސެންބެ)،

ނޫވިލާގެ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ

އިބްރާހީމް ނާއިފް، ބަގީޗާގެ، ލ. ފޮނަދޫ

 

މ.ދިމްޔާތު، މާލެ

 

5

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ކެންޑިޑޭޓު: ޤާސިމް އިބްރާހީމް،

މ. މާފަންނުވިލާ، މާލެ

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނައިބު: އަމީން އިބްރާހީމް، ހ. ހާލި، މާލެ

ޢަލީ ވަޙީދު، ބަނދަރު،

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

 

މ. ކުނޫޒް، މާލެ

 

6

އަމިއްލަގޮތުން

ކެންޑިޑޭޓު: އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން، މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ، މާލެ

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނައިބު:ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޔޫސުފް،

މ. ނޭހާ، މާލެ

އިސްމާޢީލް ޒަބީޚް، އާޝިޔާމަންޒިލް،

ނ. ފޮއްދޫ

 

މއ. މާރާދައާގެ، މާލެ

 

7

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް

ކެންޑިޑޭޓު: އިލްޔާސް ލަބީބު (އިއްލި)، ބުލޫސްކައި، ސ. ހުޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނައިބު: ޙުސައިން ޢަމްރޫ މުޙައްމަދު ރަޝާދު،

ގ. ހައްދުންމަތީދެކުނުގެ، ކ. މާލެ

ފާޠިމަތު ނިޢުމާ،

ގ. ހިމާލިޔާގެ، މާލެ

 

ހ. މައިޒާންދޮށުގެ، މާލެ

 

8

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ

ކެންޑިޑޭޓު: މުޙައްމަދު ނާޡިމް (ކާނަލް ނާޡިމް)،

މ. ސީނުކަރަންކާގެ، މާލެ

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނައިބު: ޑރ. އަޙްމަދު ޢަދީލް ނަޞީރު،

ސްޓާރސް، ސ. ހިތަދޫ

އަޙްމަދު އުޝާމް،

ވ. ވަސްމީރުފިޔަ، މާލެ

 

މއ. ކެލާވީ، މާލެ

 

09 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ