ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި މި އޮތޯރިޓީގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ކޯޕަރޭޓް ޑައިރެކްޓަރސް އެންޑް ސެކްރެޓަރީސް (ICDS) ގުޅިގެން، ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ޑައިރެކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ 12 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް 19 - 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 އަށް އޮންލައިންކޮށް (ޒޫމް ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް) ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
 ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން:
 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮމްޕެނީސް ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް (ސެޕްޓެމްބަރު)   2023
 ތާރީޚް:
 19 - 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 | (ހެނދުނު 09:00 އިން 14:00 އަށް)
 ޓާރގެޓް އޯޑިއަންސް:
 ކައުންސެލަރުންނާއި ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުމަށް   ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް
 ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚް:
 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
 ފީ:
 1,000ރ ( އެއް ހާސް ރުފިޔާ)
 ޖާގަ:
 30
 
މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން އެދިވަޑިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، ޕޭމަންޓް ސްލިޕް އަދި އައީ.ޑީ.ކާޑްގެ ކޮޕީ އެޓޭޗްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 7923151 ނުވަތަ 3014119 ފޯނަށް ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 
08 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ