މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު ޕްރީސުކޫލުގެ 2023-2024 ވަނަ އަހަރަށް ކުދިން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުޅުވާލުން

      މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު ޕްރީސުކޫލަށް 2023-2024 ވަނަ ދިރާސީ އަހަރަށް ވަންނަން އެދޭ ދަރިވަރުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު 03 އޮގަސްޓް 2023 ން ފެށިގެން 10 އޮގަސްޓް 2023 ގެ ވާ ބުރާސިފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލަމެވެ. ދަރިވަރުންނަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފޯމް ކިހާދޫ ކައުންސިލުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 ކުއްޖާގެ އައިޑީ ކާޑު ، ބެލެނިވެރިޔާ ގެ އައިޑީ ކާޑު، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

އުމުރުފުރާ:

ނާސަރީ : 1 އޯގަސްޓް 2019 އާއި 31 ޖުލައި 2020 އާއި ދެމެދު އުފަންވެފައިވާ ކުދިން 
ބޭބީ ނާސަރީ : 01 އޯގަސްޓް 2020 އާއި 31 ޖުލައި 2021 އާއަ ދެމެދު އުފަންވެފައިވާ ކުދިން  

ކުލާސްތައް ފެށުމަށްފަހު ހިނގާ ކޮންމެ މަހަކަށް ދަރިވަރުންގެ އަތުން -/200 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގެމުންދާނެވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއްލާން ކުރީމެވެ.

16 މުޙައްރަމް 1445

03 އޯގަސްޓް 2023

03 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ