ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކުރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - އެކައުންޓިންގ ޓީޗަރ (ވޭޖް)

މި ސްކޫލު ގެ ނަންބަރު (IUL)/GS-90-A/PRIV/2023/7 އިޢުލާނުގައިވާ އެކައުންޓިންގ ޓީޗަރ ( ވޭޖް) މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.

 މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުމަކާއިގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށް ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6520555 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.

02 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ