ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

އަންދާސީ ހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

އެން.ބީ.ސީ ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމާއި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. 

ވީމާ، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާރީޚަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާ، އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތަފްސީލު

ތާރީޚު (ދުވަސް)

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

23 ޖުލައި 2023

(އާދިއްތަ

11:00

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން (އޮލިމްޕަސް ގޯޅިތެރޭގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން ބިލްޑިންގ)

ބީލަން ހުށައެޅުން

03 އޯގަސްޓް 2023

(ބުރާސްފަތި)

11:00

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން (އޮލިމްޕަސް ގޯޅިތެރޭގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން ބިލްޑިންގ)

             އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3312900 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

12 ޖުލައި 2023
ހޯދާ