ޑރ. ޢަބްދުއް ޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު މަގާމުގެ A2 ޝީޓް

މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު (IUL)ASMH-HRMS/ASMH/2023/40 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ފޮނުއްވާނީ [email protected] އަށެވެ

01 ޖޫން 2023
ހޯދާ