އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އދ.ދަނގެތީ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންހެދުމާއި ގުޅޭ

    މިކައުންސިލްއިންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތައް އދ.ދަނގެތީ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ، ވިޔަފާރިތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2023 ޖޫން 7 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިކައުންސިލްގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިމުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރައްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ 6680888 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2023 ޖޫން 14 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ

30 މޭ 2023
ހޯދާ