އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގްރޭޑް 10،9،8،7،6،5،4،3،2،1 އަދި އެލްކޭޖީ، ޔޫކޭޖީ ކުލާސްތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ނަންބަރ: GS41-IUL/2023/14

 

                                                         ތާރީޚް: 15 މެއި 2023

 

އިޢުލާން

 

 

 

ގްރޭޑް 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10 އަދި އެލްކޭޖީ، ޔޫކޭޖީ ކުލާސްތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

 

2024-2023 ގެ ދިރާސީ އަހަރު މި ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10އަދި LKG، UKG އަށް ވަންނަންއެދޭ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. 

 

ސްކޫލަށް ކުދިން ވެއްދުމާއި އެއް ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް ދަރިވަރުން ބަދަލުކުރުމުގައި އުމުރުފުރާތަކަށް ބަލާނެގޮތް:

 

ގްރޭޑް

2023/2024 ވަނަ އަހަރު ދަރިވަރުން ވައްދާ އުމުރުފުރާ

LKG

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 31 އަށް 4 އަހަރު ފުރި 5 އަހަރު ނުފުރުން

UKG

އެލް.ކޭ.ޖީ ފުރިހަމަކޮށް، 2023 ޖުލައި 31 އަށް 5 އަހަރު ފުރި 6 އަހަރު ނުފުރުން

ގްރޭޑް 1

ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް (އެލް.ކޭ.ޖީ އަދި ޔޫ.ކޭޖީ)ފުރިހަމަކޮށް، 2023 ޖުލައި 31 އަށް 6 އަހަރު ފުރި 7 އަހަރު ނުފުރުން

 

ވީމާ، މި ސްކޫލަށް ކުދިންވައްދަވަން އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ވައްދަންއެދޭ ފޯމް، ތިރީގައިވާ ލިންކް ނުވަތަ QR  ކޯޑް ބޭނުންކުރައްވައިގެން ފުރުއްވައި 31 މެއި 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14.00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އޮންލައިން ފޯމް ފުރުއްވާއިރު އަޕްލޯޑް ކުރައްވަންޖެހޭ، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަޔަށް އަޕްލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

  • ދަރިވަރާއި ބެލެނިވެރިޔާގެ އައިޑީ ކާޑު (ދެފުށް ވަކިން)
  • ވެކްސިން ކާޑު

            ސްކޫލަށް ވަންނަން އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްކަށް ޖާގަ ހަމަޖެހޭނަމަ، ޖާގަދޫކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި މިހާރުކިޔަވާ ސްކޫލުގެ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅުއްވާކަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެ.

bit.ly/3g1K5yd

 

 

 

 

 

                      

                       

15 މޭ 2023
ހޯދާ