މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ ގެ "ބެސްޓް ޓޫރިޒަމް ވިލެޖަސް 2023" އަށް ވާދަކުރުމަށް ރަށްރަށުގެ ނަން ހުށަހެޅުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން

މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)88-SS/88/2023/21 13 އޭޕްރީލް 2023 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޝައަގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވީހާވެސް ގިނަ ރަށްރަށަށް ދިނުމަށްޓަކައި މިޢިއުލާނުގެ މުއްދަތު 25 އޭޕްރީލް 2023 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

20 އޭޕްރިލް 2023
ހޯދާ