މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކާޑުގެ ބާވަތްތައް، ގަނޑުކޮށް ގުދަންކުރާ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ގުޅޭ

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މިއޮތޯރިޓީގެ މިންގަނޑު 'ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅުމާއި، އެތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމާއި ގުދަންކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑު-MFDA-FCD-STAN-7-2017' ގައިވާގޮތަށް ގުދަންތައް ރެގިއުލޭޓު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ގުދަންތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް މި އޮތޯރިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީމާ، 1 އޮގަސްޓު 2023 ގެ ކުރިން މިފަދަ ގުދަންތައް މިއޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

20 އޭޕްރިލް 2023
ހޯދާ