އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އދ.ދަނގެތީ ޖެޓީ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި ގުޅޭ

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                      

ދަނގެތި/ ދިވެހިރާއްޖެ

                                އިޢުލާން

ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާ ގުޅޭ

މިރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ޖެޓީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި މައުލޫމާތު ސާފުކޮއް  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ވަގުތު

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާމާލަމް

ބުރާސްފަރި

13 އޭޕްރީލް 2023

13:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާމާލަމް

ބުދަ

19 އޭޕްރީލް 2023

11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ފޯނު މެދުވެރިކޮށްނަމަ 6680888 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

11 އޭޕްރިލް 2023
ހޯދާ