ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޮޗަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު                  

މަޤާމު:

ވޮޗަރ

ރޭންކް:  އެސް،އެސް 1       

އަދަދު:

2  (ދޭއް)

ކްލެސިފިކޭޝަން: ސަޕޯޓް ސްޓާފް 1

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

ހދ.ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

އަސާސީ މުސާރަ:

-/3100 ރުފިޔާ (ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

އެލަވަންސް:

- ސަރވިސް އެލަވަންސް -/1000 ރުފިޔާ (އެއްހާސް ރުފިޔާ)

- ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %20

- ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ލިބޭ އެލަވަންސް.

- އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.

އަސާސީ ޝަރުޠު:

މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން އިންޓަވިއުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ލިޔަންކިޔަން ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތު:

1- ޑިއުޓީ އުސޫލުން ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.

2- ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި، ގޯތިތެރެއާއި ވަށައިގެންވާ ޞަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

1- ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު، މި ކޯޓުން ލިބެންހުންނާނެވެ.)

2- ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.

3- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

4- މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަލާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާއެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު)

5- ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެފައިވާ ނުވަތަ އުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ، އަދާކުރި ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވަޒީފާގެ ރޭންކާއި، މަޤާމުގައި ވީދުވަހާއި، މަޤާމުގެ ނަން އެނގޭފަދަ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.

6- ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން، މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައިގެން މި މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު، އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް އެ މުވައްޒަފު، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޭ ލިޔުން.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:

  • ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.
  • އުމުރުން 45 އަހަރުން ދަށުގެ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
  • ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރުން ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

ސުންގަޑި:

2015 ޖަނަވަރީ 15 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 6520506 އަށް ގުޅުން އެދެމެވެ.

04 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ