ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އެނިއުމަރޭޓަރސް ފޯ އެމް އެސް އެމް އީ ސާރވޭ

އެނިއުމަރޭޓަރސް ފޯ އެމް އެސް އެމް އީ ސާރވޭ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސާވޭ އެއް ހިންގުމަށް 6 އެނިއުމަރޭޓަރސް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިމަސައްކަތާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭންކުގެ ތިރީގައިވާ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

http://www.bankofmaldives.com.mv/news-media/tender-advertisements

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 15 ޖަނަވަރީި 2015 އެވެ.

15 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436

06 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ