މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހައިޖަމްޕް ބެޑްގެ ކަވަރު ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބުބޭނުންވެއްޖެ

ހައިޖަމްޕް ބެޑްގެ ކަވަރު ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް (ޝަބުނަމް މަގު)

ބުދަ

14 ޖަނަވަރީ 2015

14:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

(ވެލާނާގޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް)

ބުދަ

21 ޖަނަވަރީ 2015

14:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ފަހުން މަޢުލޫމާތު ނޭރުވޭނޭ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

15 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436

06 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ