މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރކޯންތައް ސަރވިސްކޮށްދީ ބެލެހެއްޓުން

މި މިނިސްޓްރީގެ އެއަރކޯންތައް ސަރވިސްކޮށްދީ ބެލެހެއްޓުން

މި މިނިސްޓްރީގެ އެއަރކޯންތައް 1 އަހަރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ސަރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް، 2015 ޖަނަވަރީ 14ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް މި މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް ޕްރޮޕަރޓީ މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޜަނަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2015 ޖަނަވަރީ 19ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް މި މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް ޕްރޮޕަރޓީ މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޜަނަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

15 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436

06 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ