ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކުރާ ބިމާ ގުޅޭ އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރުން

ހއ ދިއްދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން 2 ބިމެއް  15 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް، ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރ: (IUL)251-CA/251/2023/20 (22 ފެބްރުވަރީ 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދަށް އަގުތަކެއް ކަމަށް މިކައުންސިލަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭތީ، އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

27 މާރިޗު 2023
ހޯދާ