މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ.މާރަންދޫ ސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މަޤާމްގެ A2 ފޯމް

                       މި ސްކޫލްގެ އިއުލާން ނަންބަރު  (IUL)GS-82/2023/08އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތު މަގާމުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ސްކޫލް އޮފީހަށް ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

16 މާރިޗު 2023
ހޯދާ