ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން އެވޯޑްކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން.

އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން އެވޯޑްކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާކަން މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

23 ޝަޢުބާން 1445

15 މާރިޗު 2023
ހޯދާ