މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މަޤާމަށް

މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެއެވެ.

މަޤާމު: ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ 

ސުންގަޑި: އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ: 20 މާރިޗް 2023ގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނެ އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މި ވަޒީފާއާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އިޢުލާނާ އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ޓީ.އޯ.އާރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 
14 މާރިޗު 2023
ހޯދާ