މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯގޯއެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަކީ ތިމާވެށްޓާއި ރަޙުމަތްތެރި، އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ދިމާވާ ގެއްލުންތަކަށް ރައްކާތެރި ޞިނާޢަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެވޭ އެވޯޑުގެ ލޯގޯއެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 4 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މިމަސައްކަތާގުޅޭ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައިވާގޮތަށް ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުwww.tourism.gov.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ހ. ވެލާނާގެ ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ

އަމީރު އަޙުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޓެލެފޯން: 3224 332332، ފެކްސް 2512 332

އީމެއިލް:[email protected]

ވެބްސައިޓް:www.tourism.gov.mv

31 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ