ބިލެތްދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ސީޓް

މި މަރުކަޒުގެ ނަމްބަރު: L3-HC-A/L3-HC/2023/07(IUL) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް މި އިއުލާނާއެކު އާންމު ކުރީމެވެ. މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، 09 މާރިޗު 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

06 މާރިޗު 2023
ހޯދާ