ބިލެތްދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޓެންޑެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތުގެ A2 ޝީޓު (އިސްލާޙު ކުރެވިފައި)

މި މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު (IUL)L3-HC-A/L3-HC/2023/06 ނަންބަރު އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެޓެންޑެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު މި އިއުލާނާއެކު އަލުން އާންމު ކުރީމެވެ

02 މާރިޗު 2023
ހޯދާ