ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

މި އިދާރާގެ 3 އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރުންނާއި 12 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓުން ގެ މަޤާމްތަކަށް މީހުންހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު (IUL)399-CA/399/2023/27,26,25,24,23,20,19,18 ނަންބަރު އިޢުލާންތައް ބާތިލް ކޮށްފީމެވެ. މި މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ފަހުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

23 ފެބުރުވަރީ 2023
ހޯދާ