ބިލެތްދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

މި މަރުކަޒުގެ ނަމްބަރު: L3-HC-A/L3-HC/2023/10(IUL) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް މި އިއުލާނާއެކު އާންމު ކުރީމެވެ. މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، 28 ފެބްރުވަރީ 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

23 ފެބުރުވަރީ 2023
ހޯދާ