ބިލެތްދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޓެންޑެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ސީޓް

މި މަރުކަޒުގެ ނަމްބަރު: L3-HC-A/L3-HC/2023/06(IUL) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެޓެންޑެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް މި އިއުލާނާއެކު އާންމު ކުރީމެވެ. މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، 28 ފެބްރުވަރީ 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

23 ފެބުރުވަރީ 2023
ހޯދާ