މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕައުންޑްގައި ފެން ހެދޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާބެހޭ

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ ކޮމްޕައުންޑްގައި ފެން ހެދޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމްޕައުންޑްގައި ކާނު ވަޅުލައި، ޖަންގްޝަން ހަދައި ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL)MUH-01/1/2014/66) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާތީ، މި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

21 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ކެނޑުން

24 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

15 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ