މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭޓޫ ޝީޓް އާންމުކުރުން

                       މި ސްކޫލްގެ އިއުލާން ނަންބަރު  (IUL)GS-82/2023/03އާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ ( ޕްރައިމަރީ،ކްރިއޭޓިވް އާރޓް ) މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ސްކޫލް އޮފީހަށް ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

31 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ