ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހޯދުމަށް

ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

#

ރަށް

ގޯތީގެ ނަން

ރަޖިސްޓްރީގެ ބާވަތް

ވެރިފަރާތް

1

ލ.ގަން

ކެމީ ރެސްޓް

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ

ޢަލީ ރަޝީދު

2

ލ.ގަން

ކުދިލުބޯގެ އާގެ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ

ފާތިމަތު އިބްރާހިމް

3

ލ.ގަން

ކޮތަރިވިލާ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ

ޢަބުދުލްރަހީމް މުޙައްމަދު

 

                 1444 G 8 ހ

                 30 ޖަނަވަރީ 2023 މ

30 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ