ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ްުގުރުއާން (ރިލީފް) ޓީޗަރ މަގާމުގެ A2 ޝީޓް

މިސްކޫލުން 02 ޖެނުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ނަންބަރު:  (IUL)GS-29/2023/01  ޢިއުލާނުން ގުރުއާން(ރިލީފް) ޓީޗަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.

މި A2 ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ  a[email protected]   ނުވަތަ 7983072 ފޯނާއި ގުޅުއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ

29 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ