ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޣާޒީ ސްކޫލުގެ އޭސީ ތައް ސާވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

  1. ޣާޒި ސްކޫލްގެ އޭސީތައް ސާވިސްކޮށް ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
  2. މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  31 ޖެނުއަރީ 2023 ވާ އަންގާރަދުވަހު 14.00 ގެ ކުރިން ބިޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ މެއިލަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.  މިބިޑްގައި ރެޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވަވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.
  3. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން 2 ފެބްރުއަރީ 2023 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހު 10.00 ގައި  ޣާޒީ ސްކޫލުގެ މީޓިން ރޫމްގައި އޮންނާނެއެވެ.
  4. ބިޑްހުށަހެޅުން އޮންނާނީ  6 ފެބުރުވަރީ ވާ ހޯމަދުވަހު 10.00 ގައެވެ.
  5. ބިޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް މިއެއިއުލާނު ގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އީ-މެއިލް: [email protected]   

ފޯން ނަންބަރ: 3350607

 

 

25 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ