ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭޓޫ ޝީޓް އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު ޢާއްމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިއުލާނާއިގުޅިގެން ކުރިމަތިލައްވާފައިިވާ ފަރާތްތަކަށް މާރކްސް ލިބިފައިވާގޮތުގެ އޭޓޫ ޝީޓް އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު އާއްމުކުރީމެވެ. 

IUL)IM/1/2022/108) :ޓީޗަރ - ދިވެހި

25 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ