މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕައުންޑްގައި ފެންހެދޭ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ ކޮމްޕައުންޑްގައި ފެންހެދޭ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމްޕައުންޑްގައި ކާނު ވަޅުލައި ޖަންގްޝަން ހަދައި ބައްހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަން ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

15 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ކެނޑުން

18 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

10 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ