ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހި ޓީޗަރ މަޤާމުގެ އޭ 2 ޝީޓް

މިސްކޫލުން 10 ޖެނުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ނަންބަރު:  (IUL)GS-29/2023/03  ޢިއުލާނުން ދިވެހި ޓީޗަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.

މި A2 ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ  a[email protected]   ނުވަތަ 7983072 ފޯނާއި ގުޅުއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ.

19 ޖަނަވަރީ 2023
19 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ