މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް ޓީޗަރ މަގާމަށް ކުމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް

މި ސްކޫލްގެ އިއުލާން ނަންބަރު  (IUL)GS-82/2022/27އާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ ( ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް ) މަގާމުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ސްކޫލް އޮފީހަށް ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

12 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ