މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
06 ވޯޓަރ ފިލްޓަރ ހަރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގައި 06 ވޯޓަރ ފިލްޓަރ ހަރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު: IUL)MUH-01/1/2014/51) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

08 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމާއި ކެނޑުން

11 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގައި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

01 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ