ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް އެދިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން

ލ. ގަމުގައި ޤާއިމްކުރާ ފެނުގެ ޚިދުމަތަށްއެދި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރަމެވެ. ވީމާ މިލިސްޓާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 18 ޖަނަވަރީ 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން  މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

11 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ