މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޑާޓާ މެނޭޖްމަންޓް - ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

ވެކްސިން ސަޕްލައި އެންޑް ކޯލްޑް ޗެއިންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް

ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ނަގަން ބޭނުންވެއެވެ.

 މަޤާމު: ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޑާޓާ މެނޭޖްމަންޓް

އަދަދު: 03

މުއްދަތު: 08 މަސް

އުޖޫރަ: މަހަކު -/8300 ރުފިޔާ

ސުންގަޑި: އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 05 ޖަނަވަރީ 2023 ގެ 13:30 އެވެ.

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 މި ވަޒީފާއާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެޓޭޗްކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާނެ ލިންކް:

https://docs.google.com/forms/d/1Uv1KP9CMXG3zOub2U-uamRTiHvF3qsNdOHN-8_UAyF0/edit

29 ޑިސެންބަރު 2022
ހޯދާ