މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި ސްކޫލަށް ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރަކު ހޯދަންވެގެން ކުރި ނަންބަރު: (IUL)MUH-01/1/2014/16 އިޢުލާން (23 އޭޕްރީލް 2014) ގެ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހުމާ ގުޅީގެން މި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މި ދެ މަޤާމަށް ވަރަށް އަވަހަށް އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

26 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ