މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅުތަކުގެ ލިސްޓް

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު i(IUL)88-PS/88/2022/95 (06 ޑިސެމްބަރު 2022) އިޢުލާނާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

 

ގަވާއިދު ނަންބަރު i2021/R-114 (ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ 05 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަޝްރޫޢެއްގެ މުޤާބިލުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި ފަޅުތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރު 01 ރަށް އަދި 01 ފަޅު އިތުރުކޮށް، އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

#

އަތޮޅު

ރަށް/ފަޅު/ބިން

ކޯޑިނޭޓްސް

1

ށ

ކުޑަޅައިމެންދޫ

i6°0'53.822"N 73°17'42.486"E

2

ނ

ކުންނަމަލެއި

i5°57'10.684"N 73°8'0.600"E

3

ނ

ދެކެނަންފަރު

i5°55'12.315"N 73°9'26.000"E

4

ނ

ދިގުފަރު (ފަޅު)

i5° 55' 12.239" N 73° 8' 11.716" E

5

ޅ

މެއްޔަފުށި

i5°26'30.634"N 73°36'27.785"E

6

ތ

ދިއްފުށި

i2°30'53.217"N 73°13'56.723"E

7

ތ

ކަޅުފަހަލަފުށި

i2°24'32.977"N 73°21'27.900"E

8

ގއ

ފުލަނގި

i0°41'2.597"N 73°12'7.265"E

25 ޑިސެންބަރު 2022
ހޯދާ