މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޑަދޮރުތަކުގައި ގްރިޑް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ އޮފީސް، ހެލްތުރޫމް، ސެންކްލާސް، ކޮމްޕިޔުޓަރ ލެބް އަދި އޭވީ ރޫމުގެ ކުޑަދޮރުތަކުގައި ގްރިޑް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު: IUL)MUH-01/1/2014/50) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

01 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ކެނޑުން

03 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

25 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ