ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ.ގަން ތުނޑީ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ފިނިހިޔާ މަގާއި ނަމޫނާމަގާ ދެމެދުގައިވާ ރުއްތަށް ވަރުވާއަށް ދިނުން.

އިޢުލާން

ލ.ގަން ތުނޑީ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ފިނިހިޔާ މަގާއި ނަމޫނާމަގާ ދެމެދުގައިވާ ރުއްތަށް ވަރުވާއަށް ދިނުން.

         މި އިދާރާއިން ލ.ގަން ތުނޑީ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ފިނިހިޔާމަގާއި ނަމޫނާމަގާ ދެމެދު ގައިވާ ރުއްތަށް ވަރުވާއަށް ދިނުމަށް ކުރި  (IUL)399-CA/399/2022/75 ނަންބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެން ވާވަރަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިނުވާތީ އިޢުލާނު ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު އެފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ. ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ، ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުންފުނިތަކުން 31 ޑިސެމްބަރު 2022 ގެ 12:00  ކުރިން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓު ގަތުމަށްފަހު، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ގަޑިއަށް މި އިދާރާއަށް ހާޟިރުވެ ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

#

 

ތަން

ތާރީޙް

ގަޑި

1

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓުރީވުމަށް

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓުރީވުމަށް އެދޭފޯމް [email protected]  އަށް މެއިލް ކުރައްވައިގެން

18 ޑިސެމްބަރު 2022 އިން 31 ޑިސެމްބަރު 2022 އަށް

12:00 އަށް

2

ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ލ.ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެމިނަރ ރޫމް

11 ޖެނުއަރީ 2023

(އަންގާރަ)

13:30

3

ބީލަން ހުށަހެޅުން

ލ.ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެމިނަރ ރޫމް

23 ޖެނުއަރީ 2023

(ހޯމަ)

13:30

       އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓުރީނުވާ ފަރާތަކަށްވެސް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓް  ރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް މި އިއުލާނާއި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.  ވީމާ، މި ކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

15 ޑިސެންބަރު 2022
ހޯދާ