ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ.ގަމުގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމެއް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

އިޢުލާން

ލ.ގަމުގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމެއް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

    މި އިދާރާއިން އައުޓްޑޯރ ޖިމެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި (IUL)399-CA/399/2022/74 ނަންބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެން ވާވަރަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އިޢުލާނު ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު އެފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ. ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ، ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުންފުނިތަކުން 31 ޑިސެމްބަރު 2022 ގެ 12:00  ކުރިން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓު ގަތުމަށްފަހު، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ގަޑިއަށް މި އިދާރާއަށް ހާޟިރުވެ ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

#

 

ތަން

ތާރީޙް

ގަޑި

1

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓުރީވުމަށް

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓުރީވުމަށް އެދޭފޯމް [email protected]  އަށް މެއިލް ކުރައްވައިގެން

18 ޑިސެމްބަރ 2022 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2022 އަށް

12:00 އަށް

2

ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ލ.ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެމިނަރ ރޫމް

10 ޖެނުއަރީ 2023

(އަންގާރަ)

13:30

3

ބީލަން ހުށަހެޅުން

ލ.ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެމިނަރ ރޫމް

22 ޖެނުއަރީ 2023

(އާދީއްތަ)

13:30

       އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓުރީނުވާ ފަރާތް ތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓް ރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް މި އިއުލާނާއި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. ވީމާ، މި ކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

15 ޑިސެންބަރު 2022
ހޯދާ