ދިއްފުށީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ަA2 ޝީޓް ޕްރީސުކޫލް ޓީޗަރ (ވޭޖް)

 

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު GS-144/2022/IUL/11 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓުގެ ނަތީޖާއާމެދު ޝަކުވާެއެއް އޮތްނަމަ 05 ޑިސެންބަރު 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިސުކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

A2 ޝީޓުގެ ނަތީޖާ މި އިޢުލާނާއިއެކު އެޓޭޗްކުތެވިފައި ވާނެއެވެ.

30 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ